1. Die afslaer beheer die veiling en indien enige despuut ontstaan in verband met die toeslaan van die bod mag die afslaer sy eie diskresie gebruik om die saak te besleg.

 

2. Alle items word voetstoots verkoop en die afslaer kan nie verantwoordelik gehou word indien enige goedere foutief blyk te wees nie.

 

3. Alle goedere word op eie risiko ingebring en die afslaer is nie aanspreeklik vir enige verliese, hetsy deur diefstal of enige ander gebeurlikheid.

 

4. Indien ‘n bod toegeslaan word op ‘n persoon is daardie persoon vanaf daardie oomblik verantwoordelik vir die item, maar die eiendomsreg gaan eers oor na hom/haar met volle betaling van sodanige artikel.

 

5. Indien ‘n bod op ‘n person toegeslaan word en hy /sy dan in gebreke bly om sodanige artikel te betaal, bly hy nogtans verantwoordelik vir die kommissie en die afslaer behou die reg voor om sodanige gelde in te vorder.

 

6. Die afslaer kan enige transaksie te enige tyd na sy goeddenke kanseleer indien daar enige ongeruimdheid t.o.v die koper of verkoper plaasvind of plaasgevind het.

 

7. Betaling: Slegs kontant. EFT op die perseel met die dag van die veiling. Bankgewaarborgde tjeks word ook aanvaar.

 

8. BTW betaalbaar op sekere lotte soos deur die afslaer uitgestip word.

 

9. Daar is ‘n “Buy it now” funksie wat ‘n koper die opsie gee om die item teen die gegewe prys dadelik aan te koop. Daardie person sal dan verantwoordelik wees vir die koop van daardie lot teen die gegewe prys. Sou iemand die opsie kies sal dit outomaties die lot van die veiling verwyder.